Đơn vị:Trường Mầm Non Xuân Hòa

 Địa chỉ: Xã Xuân Hòa-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3721368

E-Mail: mnxuanhoa.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuanhoa-songcau.phuyen.edu.vn